Lastenparlamentti.fi

SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖTSuomen Lasten Parlamentti yhdistys ry:n tavoitteena on edistää lasten osallistumista ja vaikuttamista Suomessa. Toiminnan aatteellinen perusta on YK:n lasten oikeuksien sopimus.

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Lasten Parlamentti yhdistys ry. Sen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää Yhdistyneiden kansakuntien Lasten oikeuksien julistuksen toteutumista Suomessa
- toimia kaupunkikohtaisia lasten parlamentteja kokoavana yhdistyksenä
- kehittää ja monipuolistaa julkishallinnon, koulujen ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta
- tiedottaa lapsia ja nuoria koskevasta päätöksenteosta jo valmisteluvaiheessa asianosaisille ja heidän kanssaan työskenteleville aikuisille
- tuoda esille omia ja jäsenyhdistysten kannanottoja ja julkilausumia, sekä edesauttaa tehtyjen aloitteiden etenemistä

3§ Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää vuosittain Suomen Lasten Parlamentin kokous-nimisen kokoontumisen alkaen vuodesta 2007, jolloin Suomen eduskunta täyttää 100 vuotta
- pitää yhteyttä viranomaisiin - erityisesti opetusministeriöön - ja tiedottaa ajankohtaisista asioista
- tekee hallituksensa päätöksellä aloitteita ja esityksiä
- järjestää tarvittaessa koulutustilaisuuksia ja tuottaa alaan liittyvää materiaalia
- tiedottaa yhdistyksen toiminnasta
- ylläpitää peruskoululaisille tarkoitettua maksutonta verkkovaikuttamissivustoa

4§ Aatteellinen sitoutuminen
Yhdistys toimii kaikilta osin Yhdistyneiden kansakuntien Lasten oikeuksien julistuksen hengessä. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, kaupunkikohtaiset lasten parlamentit ja muut rekisteröidyt yhdistykset. Uudet jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksessa. Ää nioikeus yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä, muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaperiaatteita.

6§ Toiminnan rahoittaminen
Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa mahdollisilla julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja, sekä järjestämällä huvitapahtumia, ja varainkeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7§ Jäsenmaksu
Yhdistys voi periä jäsenmaksua, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen yhdistyksille ja henkilöille. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät ole maksuvelvollisia.

8§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään marraskuussa. Kutsu vuosikokoukseen on lähettävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen henkilöjäsenille ja jäsenyhdistyksille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai ilmoitettava siitä vuosikokouksen määräämällä tavalla. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Todetaan kokouksen laillisuus.
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
4.Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
5.Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
6.Valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi.
7.Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
9.Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
10.Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
11.Päätetään ilmoitusmenettelystä 9 §:n määräämissä rajoissa.
12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kolmasosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää. Kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.

10§ Yhdistyksen asioiden hoitaminen
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Myös hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on paikalla.

11§ Toimikuntien ja jaostojen asettaminen
Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

12§ Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

13§ Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.10..30.9. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa tilintarkastajille tarkistettavaksi lokakuussa. Heidän tulee vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.

14§ Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä

15§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi., purkautumisesta päättävän vuosikokouksen määräämällä tavalla.

16§ Yhdistyslaki
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


Suomen Lasten Parlamentti